FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oferta firmy Veldach

Odwodnienie dachu - rynny wiszące

orynowanie

 • Opis systemu
 • wymiarowanie
 • Mocowanie
 • Kompensacja ruchów termicznych
 • Spadek podłużny
 • Spadek poprzeczny
 • Rynna leżąca
 • Rynna leżąca na gzymsie
 • Rynna leżąca za gzymsem

Opis systemu
 • System odwodnienia dachu dla ochrony ścian zewnętrznych lub piwnicznych przed zawilgoceniem.
 • System odwodnienia dachu składający się z rynny, akcesoriów i dołączonej rury spustowej.


W celu uniknięcia zawilgocenia ścian zewnętrznych lub piwnicznych woda deszczowa spływająca po dachu powinna być odprowadzana przez system odwodnienia dachu. System taki składa się z reguły z rynny i jej akcesoriów, jak również z dołączonej rury spustowej, która prowadzi wodę deszczową, pośrednio, do publicznej sieci kanalizacji deszczowej, urządzenia do uzdatniania deszczówki lub do rowów rozsączających.

Zasadniczo, urządzenie odwadniające powinno być rozpatrywane przy projektowaniu jako całość - od dachu jako zlewni wody deszczowej, poprzez rynny i odpływy, system kanalizacyjny skierowany do wewnątrz i poziomy kanalizacyjne, aż do przykanalika.

 
Wymiarowanie

    * System odwodnienia dachu powinien być wiarygodnie zwymiarowany poprzez odpowiednie obliczenia.
    * Należy bezwarunkowo przestrzegać obowiązujących norm DIN i przepisów:

      DIN EN 12 056-3
      PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia

      DIN 1986-100
      Urządzenia kanalizacyjne dla budynków i działek budowlanych, część 100 - Postanowienia dodatkowe do DIN EN 752 i DIN EN 12 056.

      ZVSHK: Informacje fachowe
      Wymiarowanie rynien wiszących i wewnętrznych.
      

W przeciwieństwie do dotychczasowego ryczałtowego sposobu obliczania rynien, to wiszące, jak również leżące wewnątrz systemy odwodnienia dachu, od lipca 2001 muszą być dostatecznie zwymiarowane na zasadzie obliczenia hydraulicznego.

Wiszące systemy odwodnienia dachu z przyczyn ekonomicznych i dla upewnienia się co do ich możliwości samooczyszczania są wymiarowane na tzw. ‘średni deszcz’. Według DIN 1986-100 jest to natężenie miejscowego deszczu pięciominutowego, jakiego należy się spodziewać raz na 2 lata. Obliczeniowe natężenia deszczu mogą podać lokalne władze lub (zastępczo) niemiecka służba pogodowa.

W obliczenie hydrauliczne wchodzą ponadto: powierzchnia opadu w jej rzucie poziomym, współczynnik spływu dla połaci dachowej podający czasowe opóźnienie między natężeniem opadu a rzeczywistym odpływem (DIN 1986-100). Czynniki wpływu, jak długość rynny, kolanko rynny, koszyk ochrony przed liśćmi i skrzywienia rury spustowej, mogące prowadzić do redukcji zdolności przepustowej, są przytoczone w normach i przepisach, i muszą być uwzględnione w obliczeniu.

Przy wymiarowaniu wiszących odwodnień dachu oferuje RHEINZINK program do wymiarowania trybem online, specjalnie opracowany dla produktów tej firmy. Bazuje on na przepisach norm DIN i obejmuje wszystkie produkty RHEINZINK®. Sporządzone listy sztuk towaru mogą być kierowane dalej na potrzeby zamówień.
 
 
Mocowanie

    * Befestigung der Rinne in speziell gefertigten Rinnenhalter
          o Alternatywnie: system uchwytów wpinanych RHEINZINK®.
    * Łączenie poszczególnych długości rynny lutowaniem miękkim lub klejeniem.
    * Mocowanie rury spustowej za pomocą obejm.
          o Alternatywnie: uniwersalny RHEINZINK.

Mocowanie rynien dachowych następuje w specjalnie do tego celu dobranych uchwytach rynnowych (wg DIN EN 1462). Te ze swej strony są mocowane albo na desce okapowej, na krokwi albo do ściany.

Uchwyty rynnowe muszą być zwymiarowane jako dostatecznie wytrzymałe, aby odpowiadały miejscowym wymaganiom i normom. DIN EN 1462 / DIN 612 dzieli uchwyty rynnowe na cztery szeregi obciążeń.

Innowację w stosunku do typowych technik mocowania stanowi system uchwytów wpinanych (szereg obciążeniowy 4 wg DIN 1462). Szybki montaż szyny rynnowej zastępuje kłopotliwe poziomowanie uchwytów rynnowych.

Rury spustowe są z reguły mocowane do elewacji typowymi obejmami, aby nie przeszkadzać uwarunkowanemu temperaturą wydłużeniu rur spustowych. Tutaj odstęp obejm wg DIN przy rurach o wielkości nominalnej do 100 mm może wynosić do 3,0 m.

Uniwersalny uchwyt do rur spustowych, w przeciwieństwie do klasycznych obejm, jest niemal niewidoczny.

 
Kompensacja ruchów termicznych

    * Zależnie od wielkości nominalnej, należy ustalić odstępy dylatacji termicznych.

Aby zapewnić uwarunkowane temperaturą wydłużenia rynien RHEINZINK®, obowiązują następujące maksymalne długości bez dylatacji.


Licząc od narożników i końców, czyli od punktów stałych, połowa długości jest wolna od wydłużenia .

Do kompensowania wydłużeń termicznych nadają się szczególnie rynnowe dylatacje RHEINZINK®, które można układać na poziomie wody. Są to elementy prefabrykowane.

 
Spadek podłużny

    * Możliwy jest poziomy (tj. bez spadków) montaż rynny.

Fabryczna instrukcja RHEINZINK-u zaleca ze względów optycznych poziomy montaż. „Wytyczne dla dekarzy blacharzy” (ZVSHK/ ZVDH/ FVHF) zalecają układanie ze spadkiem podłużnym min. 1 ÷ 3 mm/m. Jednak efekt samooczyszczenia występuje dopiero przy spadku  min. 5 mm/m. Woda stojąca w rynnach nie jest dostrzegalnie szkodliwa i nie stanowi wady wykonawczej.

 
Spadek poprzeczny

    * Spadek poprzeczny rynny nie jest konieczny.
    * Przewyższenie tylnej krawędzi rynny między 8 a 20 mm.

Spadek rynny poprzecznie do kierunku podłużnego nie jest konieczny. Jednak DIN EN 612 ustala dokładne miary dla przewyższenia tylnej krawędzi rynny, aby w razie cofania się wody, zapobiec wnikaniu jej do konstrukcji dachu.

Rynna leżąca

    * Spadek podłużny ≥ 5 mm/m.
    * Spadek dachu ≥ 15°.

Rynna leżąca, ponieważ odwadnia na zewnątrz, należy do odwodnień zewnętrznych. Układa się ją na pokryciu dachowym z zalecanym spadkiem minimalnym 5 mm/m. Przewyższenie rynny leżącej od strony dachu, względem jej przedniego obrzeża (wulsty) powinno wynosić min. 10 mm. Dlatego spadek dachu nie powinien być mniejszy od 15°, aby uniknąć rozmiaru rynny ponad 1000 mm .


Konieczne pokrycie dachowe okapu może być wykonane na różne sposoby. Najbardziej typowe to krycie na podwójny rąbek stojący. Możliwe są też bez ograniczeń obróbki okapów na kątowy rąbek stojący, system listew zatrzaskowych, łuski lub wykonanie na gładko. Bezwarunkowo obowiązują fabryczne instrukcje RHEINZINK i „Wytyczne dla dekarzy blacharzy” (ZVSHK/ ZVDH/ FVHF) przy wykonywaniu rynien leżących.

 
Rynna leżąca na gzymsie

    * Należy przestrzegać wymagań technicznych dla odwodnienia leżącego na zewnątrz.

Rynna leżąca na gzymsie różni się od rynny wiszącej tylko dodatkową obróbką gzymsu. Należy jednak uważać ją za technicznie całkowicie odmienną od rynny dachowej. Jeżeli nie da się założyć akcesoriów odwodnienia dachowego RHEINZINK®, trzeba uciec się do ręcznego ich wykonania.

Obróbkę gzymsu można założyć za pomocą paska usztywniającego lub nakleić na pełnym poszyciu podkonstrukcji. Minimalny spadek poprzeczny obróbki nie powinien być mniejszy od 3°, aby uniknąć zastoin wody. Wysokości ustawienia, odstęp kapinosa, wysokość zakrycia należy odczytać z „Wytycznych dla dekarzy blacharzy” (ZVSHK/ ZVDH/ FVHF).

 Rynna leżąca za gzymsem

    * Możliwe wykonanie leżące na zewnątrz i leżące wewnątrz.

Tak długo, jak rynna leżąca za gzymsem nie może odwadniać na zewnątrz, jest zaliczana do leżących wewnątrz. Wskazówki techniczne, jak i wymiarowanie odwodnienia leżącego wewnątrz powinny być wyjęte i zgodne z DIN EN 12 056.

Przy szerokości gzymsu poniżej 50 mm rynna leżąca za gzymsem może być jednoczęściowa i dlatego wykonywana jako leżąca na zewnątrz. Ręcznie wykonana rynna skrzynkowa może być układana w uchwytach rynnowych wykonanych własnymi siłami lub wstawiona w drewnianą podkonstrukcję (pełne poszycie) .

Jeżeli szerokość gzymsu jest większa od 50 mm, to rynna musi być dwuczęściowa.

"Obowiązują wymagania co do wydłużenia termicznego.
RHEINZINK przygotował program produktów do odwodnień dachowych dla typowych przypadków. "


Galeria produktu


« powrót
> Orynnowanie-oferta-1

projektowanie stron: Studio Projektów Internetowych